STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 6 w Bogatyni

Obowiązuje od 01 września 2019 r.

Podstawa prawna

*     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

-       Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818

*     Ustawa Karta Nauczyciela

-       Dz.U. z 2014 r. poz. 191

*     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

-       Dz.U. 2019 poz. 502

*    Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

-       Dz. U. 2017 poz. 1646 oraz Dz.U. 2019 poz. 1664

*     Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach

-       DZ.U. z 2003 poz. 69, z 2009 r. poz. 1130, z 2010 r. poz 1418, z 2011 r. poz. 968 oraz z 2018 poz. 2140

*      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

-       Dz.U. 2017, poz.1591, z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 poz. 323

*       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

-       Dz.U. 2017 poz. 481

*     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

-       Dz.U. 2017 poz. 1578

*     Ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

-       Dz.U. 1964, Nr 9 poz. 59 ze zm.

*      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

-       Dz. U z 2017 r. poz.356

*    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

-       Dz. U. poz. 155, z 1993 r. poz. 390, z 1999 r. poz. 753, z 2014 r. poz. 478 oraz Dz. U z 2017 r., poz.1147

*    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach

-       Dz. U. z 2017 r. poz. 1591

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1)     Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne nr 6 w Bogatyni;

2)     ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. 2019, poz.1148);

3)     Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut Przedszkola;

4)     Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu;

5)     wychowankach lub dzieciach oraz rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;

6)     nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Przedszkolu;

7)     organie prowadzącym Przedszkole – należy przez to rozumieć Gminę Bogatynia;

8)     organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem – należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

§ 2

1.     Przedszkole nosi nazwę: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 w Bogatyni i jest przedszkolem publicznym w rozumieniu ustawy.

2.     Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ulicy Wyczółkowskiego 32 a w Bogatyni,

3.     Przedszkole używa pieczęci:

Przedszkole Publiczne nr 6

Ul. Wyczółkowskiego 32a

59-920 Bogatynia

Tel. 075 77 32 772

NIP: 615-128-49-55, REGON 230224862

4.     Dane kontaktowe przedszkola:

a)     Przedszkole Publiczne Nr 6 ul. Wyczółkowskiego 32 a; 59 – 920 Bogatyni;

b)     numer telefonu/fax. 075-77 32 772;

c)     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

d)     strona www: www.przedszkolenr6.pl

5.     Przedszkole jest placówką publiczną, prowadzoną przez Gminę Bogatynia, której siedziba znajduje się na ulicy Daszyńskiego 1 w Bogatyni.

6.     Sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

7.     W Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej może być nadane imię przez organ prowadzący.

8.     Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez organ prowadzący.

9.     Zasady finansowania przedszkola z budżetu Gminy określa uchwała budżetowa.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Przedszkola

§ 3

1.     Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Tworzy warunki do budowania tożsamości narodowej i umożliwia podtrzymanie tożsamości religijnej. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.

2.     Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3.     Celem Przedszkola jest w szczególności:

1)     wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)     budowania systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)     kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)     rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)     stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)     troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;

7)     budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)    wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)     kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

12) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do przedszkola.

4.     Do zadań Przedszkola należy:

1)  Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2)     Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3)     Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4)     Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5)     Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6)     Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7)    Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8)   Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9)     Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego –kaszubskiego.

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

5.     Zadania, o których mowa w ust. 4 realizowane są we współpracy z:

1)     rodzicami,

2)     nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola,

3)     poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

4)     innymi przedszkolami i placówkami.

6.     Sposób realizacji zadań Przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod
i organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby   i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:

1)    stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,

2)    wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych,

3)  organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich form i metod pracy,

4)  stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

5)  organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,

6)  ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej,

7)  upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,

8)  upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drodze,

9)  przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

7.     Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz Konwencji o Prawach Dziecka poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.

8.     Przedszkole realizuje Program wychowawczo-profilaktyczny, którego celem jest wspieranie dzieci w prawidłowym rozwoju oraz zapobieganie i przeciwdziałanie zachowaniom problemowym.

9.     Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest  w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

§ 4

1.     Przedszkole organizuje i udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na:

1)  diagnozowaniu środowiska dziecka,

2)  rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,

3)  rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu nowych umiejętności,

4)  wspieraniu dzieci uzdolnionych,

5)  organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)  wspieraniu nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,

7)  udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

8)  wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej ucznio

2.     Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w przedszkolu jest:

1)   rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu;

2)     wspieranie potencjału rozwojowego dziecka;

3)     stworzenie warunków dziecku do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.

3.     Zadania przedszkola w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1)   Prowadzenie obserwacji pedagogicznej, która ma na celu:

-       wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji;

-      analizę i ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole - w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;

-       rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;

-       określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dziecka;

-       rozpoznanie przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu dzieci utrudniających im uczestnictwo w życiu przedszkola;

2)     Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dziecka w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania.

3)    Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

4)   Specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka.

5)   Ocena efektywności udzielonej pomocy i sformułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

4.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)     rodzicami uczniów;

2)     poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

3)     placówkami doskonalenia zawodowego;

4)     innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5)  organizacjami pozarządowymi, i innymi instytucjami lub podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5.     Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczna wynika w szczególności:

1)     z niepełnosprawności;

2)     z niedostosowania społecznego

3)     z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)     z zaburzeń zachowania lub emocji;

5)     ze szczególnych uzdolnień;

6)     ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7)     z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych

8)     z choroby przewlekłej;

9)     z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

6.     Zadania nauczycieli i specjalistów w przedszkolu, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1)     rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

2)     określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

3)     rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu i środowisku społecznym:

4)     podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dziecka w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5)     współpraca z poradnią psuchologiczno-pedagogiczną.

Szczegółowe zadania specjalistów zawarte są w  § 24, 25 i 27 Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591,
z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 323)

7.   W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także
w formie:

1)     zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)  zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3)  zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4)  porad i konsultacji.

8.     Korzystanie z pomocy psychologiczno–pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

9.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1)     rodziców;

2)     dyrektora przedszkola;

3)     nauczyciela;

4)     pielęgniarki;

5)     poradni;

6)     asystenta edukacji romskiej;

7)     pomocy nauczyciela;

8)     asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

9)     pracownika socjalnego;

10) asystenta rodziny;

11) kuratora sądowego;

12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzież

§ 5

1.     Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej realizując zadania programowe:

1)     w ramach podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, Przedszkole wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, rozwija szacunek dla rodziców, języka i wartości moralnych kraju, z którego pochodzi i w którym mieszka, jak i dla innych kultur,
a także wychowuje w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia,

2)     w ramach podtrzymywania poczucia tożsamości religijnej, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania, organizuje naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), wyrażone w formie pisemnego oświadczenia:

a)       dzieci nie uczęszczające na lekcje religii pozostają pod opieką nauczyciela oddziału lub przechodzą do innego oddziału przedszkolnego;

b)       nauczanie religii odbywa się w oparciu o program zatwierdzony przez władze właściwego Kościoła

§ 6

1.     Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo:

1)      opiekę nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu sprawują nauczyciele, którym powierzono dany oddział,

2)      Przedszkole przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od  momentu oddania dziecka przez rodziców pod opiekę nauczyciela,

3)      zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod  względem fizycznym, jak i psychicznym,

4)      w przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby u dziecka, powinien on  jak najszybciej skontaktować się z rodzicami lub opiekunami,
a w przypadku braku kontaktu skonsultować się z lekarzem,

5)      nauczyciela, w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa na terenie Przedszkola, jak i podczas  spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, wspomaga woźna oddziałowa,

6)      nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza miejsce pracy pod względem bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia zagrożenia, powiadamia Dyrektora oraz zabezpiecza teren przed dziećmi,

7)      opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Przedszkola, w trakcie wycieczek organizowanych przez przedszkole, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały, a w razie potrzeby- za zgodą Dyrektora - inne osoby,
w  szczególności rodzice.

§ 7

1.     Przedszkole spełnia zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

2.     Opiekę nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, woźna oddziałowa i pomoc nauczyciela.

3.     Nauczyciel sprawujący opiekę w czasie pobytu dziecka w przedszkolu jest zobowiązany:

1)      nie zostawiać dzieci bez opieki w godzinach pracy,

2)      zaznaczać w dzienniku każdą nieobecność dziecka,

3)      zaspakajać potrzeby psychiczne i fizyczne dzieci w trakcie pobytu  w Przedszkolu poprzez:

a)       zapewnienie dzieciom 3 i 4 - letnim odpowiednich warunków do odpoczynku,

b)      organizowanie różnorodnych zajęć i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu,

c)       zapewnienie dzieciom z alergiami pokarmowymi odpowiedniego wyżywienia,

d)      zapewnienie dzieciom picia na życzenie,

e)       pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych,

4)     urządzać pomieszczenia w sposób funkcjonalny, estetyczny i higieniczny,

5)      informować na bieżąco Dyrektora Przedszkola o wszelkich usterkach technicznych, mogących zagrażać bezpieczeństwu dzieci,

6)     przeprowadzić diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym podjęcie nauki
w szkole podstawowej.

4.     Czas trwania opieki nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu określa Arkusz organizacyjny na dany rok szkolny.

5.     Zadania pracowników niepedagogicznych związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole obejmują:

1)      zapewnienie opieki w czasie wycieczek i spacerów poza teren Przedszkola,

2)      dbanie o bezpieczeństwo w czasie wydawania posiłków,

3)      kontrolowanie bezpieczeństwa dzieci w szatni.

4)      Woźna współpracuje z nauczycielką grupy w organizowaniu opieki nad dziećmi, a w szczególności:

a)     ustala z nauczycielką czas wykonywania czynności porządkowych, aby nie było zakłóceń w prowadzeniu zajęć;

b)     sprawuje doraźną opiekę nad dziećmi w czasie chwilowej, ważnej nieobecności nauczyciela w sali;

c)     towarzyszy nauczycielowi podczas zabaw i zajęć z dziećmi, jeżeli w danym czasie nie wykonuje innych powierzonych zadań.

5)      szczegółowy zakres obowiązków woźnej oddziałowej znajduje się w Regulaminie Organizacyjnym Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bogatyni.

 

§ 8

1.       Ustala się następujące zasady sprawowania opieki w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola:

1)  przez zajęcia poza terenem Przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym,

2)  bezpośrednią opiekę nad dziećmi podczas zajęć sprawują osoby, o których mowa w § 7 ust. 2,

3)  liczba opiekunów zależna jest od liczby dzieci, rodzaju prowadzonych zajęć i terenu, na którym odbywają się zajęcia – zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)  nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone jego opiece dzieci,

5)  każde wyjście z dziećmi poza teren Przedszkola, powinno być odnotowane w zeszycie wyjść oddziałów, znajdującym się w kancelarii, a w przypadku wycieczek jednodniowych, nauczyciel organizujący wycieczkę, powinien przedstawić Dyrektorowi Przedszkola do zatwierdzenia kartę wycieczki zawierającą:

a)     plan wycieczki,

b)     listę uczestników,

c)     liczbę opiekunów,

6)  w czasie zajęć nauczyciel powinien posiadać apteczkę, a w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy,

7)  przed rozpoczęciem wycieczki nauczyciel powinien przeprowadzić pogadankę na temat bezpieczeństwa, przypomnieć istotne dla danego rodzaju zajęć wiadomości i zasady BHP,

8)  zasady i warunki organizowania wycieczek określone są w Regulaminie Wycieczek Przedszkola,

9)  wszystkie zaistniałe w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu i poza jego terenem wypadki należy bezzwłocznie zgłaszać Dyrektorowi Przedszkola.

§ 9

1.     Dziecko powinno być przyprowadzone i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osobę upoważnioną przez nich na podstawie pisemnego oświadczenia.

2.     Pisemne oświadczenie składają rodzice nauczycielkom oddziału, do którego uczęszcza dziecko.

3.     Rodzice mają obowiązek wywiązać się z zadań stawianych przez Przedszkole:

1)  przyprowadzać i przekazywać dziecko pod opiekę nauczycielowi,

2)  zgłaszać nieobecność dziecka,

3)  przyprowadzać i odbierać dziecko z Przedszkola zgodnie z postanowieniami deklaracji kontynuowania/ wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na dany rok szkolny.

4.     Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali, do chwili odebrania dziecka z Przedszkola przez rodzica lub osobę do tego upoważnioną.

5.     Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić mu pełne bezpieczeństwo.

ROZDZIAŁ III
Organy Przedszkola i ich kompetencje

§ 10

1.     Organami Przedszkola są :

a)    Dyrektor Przedszkola,

b)      Rada Pedagogiczna,

c)      Rada Rodziców.

§ 10 a.

Dyrektor Przedszkola

1.     Do zadań Dyrektora Przedszkola należy w szczególności:

1)      kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)      dopuszczanie do realizacji w Przedszkolu wybranych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego,

3)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez:

a)       wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

b)      wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, narad i konferencji,

c)       dokonywanie oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego, w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,

d)      nadawanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego,

e)       sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

5)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i podnoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

2.     Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

3.     Dyrektor ustala pracownikom przydział czynności.

4.     Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola,

3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.

5.     Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

6.     Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji tego organu.

7.     Umożliwia współdziałanie i współpracę organów Przedszkola.

8.     W przedszkolu może zostać utworzone stanowisko wicedyrektora.

1)     Stanowiska wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.

2)   Zakres kompetencji dla stanowiska wicedyrektora ustala dyrektor Przedszkola;

9.     Podczas nieobecności dyrektora obowiązki pełni wicedyrektor lub osoba upoważniona przez dyrektora.

 

 § 10 b.

Rada Pedagogiczna

1.     W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola, w zakresie realizacji zadań edukacyjnych uprawnionych do wydawania aktów prawa obowiązujących na terenie Przedszkola i działa w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej.

2.     W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

3.     Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

4.     W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

5.     Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców;

2)     podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

3)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

5)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

6)     uchwala statut oraz jego zmiany,

7)     ustala regulamin swojej działalności,

8)     zatwierdza inne sprawy wynikające z odrębnych przepisów.

6.     Rada Pedagogiczna opiniuje:

1)      organizację pracy Przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2)      projekt planu finansowego Przedszkola,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych  wyróżnień,

4)      propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,wychowawczychi opiekuńczych,                                 

5)      powierzenie stanowiska Dyrektora Przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący,

6)      przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola na kolejny okres.

7.     Rada Pedagogiczna ma prawo:

1)      wymagać od Dyrektora realizacji uchwał podjętych w ramach  kompetencji stanowiących,

2)      co najmniej raz do roku otrzymać od Dyrektora Przedszkola ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

3)      do udziału jej przedstawiciela w zespole oceniającym nauczyciela w przypadku odwołania od poprzednio ustalonej oceny,

8.     Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

9.     Inicjatorem zwołania zebrania Rady Pedagogicznej może być:

1)  Dyrektor Przedszkola,

2)  co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,

3)  organ prowadzący,

4)  organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

10.  Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

11.  Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

  § 10 c.

Rada Rodziców

1.     W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

2.     Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców Przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.

3.     Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

4.     Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1)  wspieranie statutowej działalności Przedszkola,

2)  uczestnictwo w życiu Przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dzieci.

5.     Do kompetencje Rady Rodziców należy:

1)  występowanie do Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola,

2)  opiniowanie programu wychowania przedszkolnego,

3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola.

6.     Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

§ 11

1.     Poszczególne organy Przedszkola współdziałają tak, aby:

1)  zapewniały każdemu z nich możliwości działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą,

2)  umożliwiały rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Przedszkola,

3)  zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola w zakresie planowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach.

2.     Ustala się następujące zasady współdziałania organów Przedszkola:

1)  każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na dany rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Przedszkola,

2)  każdy organ Przedszkola, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów Przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego,

3)  organy Przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

§ 12

1.     Spory kompetencyjne między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor poprzez spotkania negocjacyjne.

2.     Organy ustalają między sobą formy ich rozstrzygnięcia.

3.     Dopuszcza się w rozstrzyganiu sporów udział osób spoza Przedszkola.

4.     W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu na terenie Przedszkola, każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, jeżeli tak stanowią odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja pracy Przedszkola

§ 13

1.     Przedszkole dysponuje miejscami dla 138 dzieci.

2.     Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

3.     Przedszkole jest wielooddziałowe – posiada 6 oddziałów.

4.     Dopuszczalna liczba dzieci w oddziałach:

a)    w oddziale I, II, III i IV nie może przekraczać 25 dzieci,

b)    w oddziale V ze względu na mały metraż sali, nie może przekraczać 15 osób,

c)     w oddziale VI ze względu na brak łazienki, nie może przekraczać 23 dzieci.

§ 14

1.     Organizacja pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej odbywa się  w oparciu o:

1)  podstawę programową wychowania przedszkolnego,

2)  na podstawie zestawu programów wychowania w Przedszkolu, uchwalonego na zebraniu Rady Pedagogicznej, na dany rok szkolny.

Wyboru programu dokonuje nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem lub osoba prowadząca zajęcia dodatkowe, uwzględniając potrzeby
i możliwości dzieci,

2.     Dyrektor Przedszkola dopuszcza do użytku w Przedszkolu przedstawiony przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego.

3.     Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

4.     Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych i wynosi:

1)  z dziećmi w wieku 3 i 4 lata – około 15 minut,

2)  z dziećmi w wieku powyżej 4 lat – około 30 minut.

5.     Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

6.     W Przedszkolu mogą być prowadzone inne dzienniki zajęć uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania. Sposób ich dokumentowania określają odrębne przepisy.

§ 15

1.     Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora.

2.     Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

3.     W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:

1)  czas pracy poszczególnych oddziałów,

2)  liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

3)  ogólną liczbę godzin pracy finansowych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący Przedszkole.

§ 16

1.     Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

2.     Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3.     Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

§ 17

1.     Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący Przedszkole na wniosek dyrektora.

2.     Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin.

3.     Przedszkole czynne jest od godziny 500 do godziny 1600.

4.     W czasie przerw w pracy Przedszkola, na wniosek rodziców, Przedszkole zapewnia opiekę dziecku w innym przedszkolu.

1)     Za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia przedszkole może w drodze porozumienia nieodpłatnie użyczać innym jednostkom gminnym pomieszczeń do realizacji ich założeń statutowych.

2)     Za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia przedszkole może w drodze porozumienia nieodpłatnie brać w użyczenie pomieszczenia innej jednostki gminnej na rzecz realizacji własnych założeń statutowych.

5.     Zmianę organizacji pracy Przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii i innych, a dotyczy to w szczególności:

1)  zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku, gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w Przedszkolu z uwagi na przerwę w pracy szkół,

2)  w przypadku ponad 50 % frekwencji dzieci w oddziale spowodowanej chorobą lub dużej absencji nauczycieli (liczba dzieci nie może przekroczyć 25).

6.     W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Przy ich organizacji uwzględnia się potrzeby rozwojowe i możliwości dzieci

§ 18

1.     Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

1)  sale do pracy wychowawczo-dydaktycznej wraz z wyposażeniem

2)  szatnię dla dzieci,

3)  ogród przedszkolny wraz z wyposażeniem,

4)  kuchnię i zaplecze kuchenne z wyposażeniem,

5)  pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.

2.     Zasady organizacji pracy określa Regulamin Pracy Przedszkola.

§ 19

1.     Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z wyżywienia.

2.     Wysokość opłaty za wyżywienie dziecka ustala Dyrektor Przedszkola na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni. Obejmuje ona koszt zakupu surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłków.

3.     Za każdy dzień nieobecności w Przedszkolu rodzicom przysługuje w następnym miesiącu zwrot kosztów wyżywienia.

4.    Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

5.     Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

6.     Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu ustala organ prowadzący Przedszkole w odrębnych aktach wydawanych przez ten organ.

7.     Termin pobierania odpłatności za wyżywienie ustala Dyrektor Przedszkola.

§ 20

1.     Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz  z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2.     Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby nauczyciel prowadził dany oddział przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

3.     Na uzasadniony wniosek 2/3 ogółu rodziców danego oddziału, Dyrektor może dokonać zmiany nauczyciela, pomocy nauczyciela lub woźnej oddziałowej.

§ 21

1.     Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

2.     W Przedszkolu prowadzone są formy współdziałania uwzględniające prawo rodziców do:

1)  znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale  poprzez zebrania ogólne, grupowe połączone z zajęciami także przez wymianę korespondencyjną w formie informacji, ogłoszeń, ankiet, oświadczeń,

2)  uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego  zachowania
i rozwoju poprzez kontakty indywidualne z nauczycielem.

3.     Rodzice mają obowiązek wywiązywać się z zadań stawianych przez Przedszkole dotyczących zdrowia i higieny dzieci.

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 22

1.     Pracownikami Przedszkola są:

1)  Dyrektor

2)  Wicedyrektor

3)  nauczyciele,

4)  pracownicy administracji i obsługi.

2.     Liczbę pracowników na dany rok szkolny, na wniosek Dyrektora, ustala organ prowadzący Przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.

3.     Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymagania kwalifikacyjne, prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane do niej przepisy wykonawcze.

4.     Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących w placówkach oświatowych oraz zgodnie z tymi przepisami do poddawania się regularnie okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP.

5.     Każdy pracownik Przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

6.     Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności Przedszkola.

7.     Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne

 

§ 23

1.       Zakres zadań wicedyrektora przedszkola wynika z przepisów prawa oświatowego, określany jest przez dyrektora przedszkola w formie pisemnej jako zakres czynności, uprawnień, obowiązków i podległości służbowej.

2.       Wicedyrektor przejmuje na siebie część zadań dyrektora placówki:

1)     pełni  funkcję  zastępcy  dyrektora  i  reprezentuje  placówkę  na  zewnątrz, w przypadku jego nieobecności w placówce,

2)     sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola,

3)     organizuje pracę dydaktyczno - wychowawczą nauczycieli,

4)     realizuje zadania związane z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego,

5)     przygotowuje projekty niektórych dokumentów organizacji przedszkola,

6)     prowadzi czynności związanych z organizacją nadzoru pedagogicznego, ewaluacją wewnętrzną przedszkola oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

7)     organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i zapewnia ciągłość realizacji planów nauczania i wychowania,

8)     uczestniczy w pracach związanych z oceną nauczycieli;

9)     wnioskuje do dyrektora o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli;

3.     Wicedyrektor  odpowiada  służbowo,  jak  każdy  nauczyciel  przed  dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną i organem prowadzącym.

§ 24

1.     Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i jest odpowiedzialny za jej jakość:

1)  realizuje obowiązki zgodnie z art. 6 Karty Nauczyciela,

2)  planuje pracę w oparciu o program wychowania przedszkolnego,

3)  planuje tematykę cykliczną wspólnie z dziećmi.

2.     Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.

3.     Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.     Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje ją:

1)  sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej obserwacji określa Rada Pedagogiczna na swoim zebraniu w miesiącu sierpniu,

2)  obserwacje dzieci wykorzystywane są do zindywidualizowania  procesu wychowawczo-dydaktycznego.

5.     Nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej.

§ 25

1.     Pracownikami administracji w Przedszkolu są:

1)     główna księgowa,

2)     kierownik ds. gospodarczych,

3)     samodzielny referent/intendent,

4)     pomoc biurowa.

2.     Do obowiązków pracowników samorządowych należy:

1)  obsługa finansowa i księgowa,

2)  kontrolowanie dokonywanych przez rodziców wpłat na konto za wyżywienie i pobyt dzieci w Przedszkolu;

3)  prowadzenia stosownej dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.

§ 26

1.     Pracownikami obsługi w przedszkolu są:

1)  szef kuchni,

2)  pomoc kuchenna,

3)  woźna oddziałowa,

4)  pomoc nauczyciela,

5)  robotnik do prac lekkich,

6)  konserwator.

2.     Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień wyżej wymienionych pracowników zapisany jest w Regulaminie Organizacyjnym Przedszkola.

ROZDZIAŁ VI

Wychowankowie Przedszkola

§ 27

1.     Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie.

2.     Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

3.     Przyjmowanie dzieci do Przedszkola odbywa się w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

4.     Wychowaniem przedszkolnym obejmowane są dzieci od 3 roku życia do momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej.

5.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku

6.     Dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym realizują ten obowiązek zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

7.     Obowiązek szkolny dzieci, o którym mowa w ust. 5 może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

8.     W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

§ 28

1.     Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, a w szczególności do:

1)      życzliwego i podmiotowego traktowania,

2)      zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,

3)      przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,

4)      spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

5)      snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone( a nie snu „na rozkaz”),

6)      zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

7)      badania i eksperymentowania,

8)      doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

9)      rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,

10)   aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

11)   wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania,

12)   nagradzania wysiłku,

13)   korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej, jeśli takiej pomocy potrzebuje,

14)   formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź),

15)   ciągłej opieki ze strony nauczyciela;

16)   współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej dziecka,

17)   ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

18)   nauki regulowania własnych potrzeb,

19)   ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

20)   znajomości swoich praw.

§ 29

1.     Do obowiązków dziecka należy:

1)      przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;

2)      przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;

3)      przestrzegania higieny osobistej;

4)      poszanowanie godności  rówieśników i dorosłych;

5)      pełnienie dyżurów;

6)      wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.

§ 30

1.     Realizacja uprawnień dziecka do właściwych i należytych warunków pobytu w Przedszkolu, zapewniających bezpieczeństwo i służących zaspakajaniu jego potrzeb odbywa się poprzez:

1)      umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp oraz ogrodzenie terenu Przedszkola,

2)      przeprowadzania prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach Przedszkola pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach,

3)      zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i przejść oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób,

4)      oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie Przedszkola ze śniegu i lodu,

5)      utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej,

6)      zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania;

7)      dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii

8)      utrzymywanie kuchni i stołówki w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie,

9)      wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,

10)   zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole;

11)   zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury co najmniej 18°;

12)   wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania;

13)   zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren Przedszkola, z zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi;

14)   zapewnienie dziecku uległemu wypadkowi opieki, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy.

§ 31

1.     Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1)      niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje Przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dziećmi;

2)      uchylania się rodziców (prawnych opiekunów) od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad jednolitego oddziaływania wychowawczego;

3)      braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

2.     Skreśleniu z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w Przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a także dzieci mające prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego.

3.     Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola.

4.     Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

§ 32

1.     W przypadku zaległości w wysokości dwukrotności opłaty miesięcznej, Dyrektor Przedszkola po uprzednim bezskutecznym wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty, wykreśla dziecko z rejestru (wykazu) dzieci Przedszkola.

2.     W przypadku zaległości w opłatach dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne, dziecko to obejmuje się bezpłatną 5ciogodzinną realizacją podstawy programowej.

3.     Informację o wykreśleniu dziecka z rejestru dzieci Przedszkola lub skrócenia czasu pobytu do 5godzinnej realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w formie pisemnej Dyrektor Przedszkola przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom).

4.     Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci Przedszkola stanowi także:

1)  rezygnacja rodzica z usług Przedszkola;

2)  zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;

3)  umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji).

 

ROZDZIAŁ VII

Rodzice

§ 33

1.     Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do:

1)     zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy Przedszkola oraz programem wychowania przedszkolnego w danym oddziale;

2)     uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka;

3)     uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy;

4)     przekazywanie Dyrektorowi Przedszkola wniosków dotyczących pracy Przedszkola;

5)     przekazywanie opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo (Radę Rodziców).

§34

1.     Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1)     przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;

2)     zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

3)     przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w czasie ustalonym przez Przedszkole;

4)     terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola.

§35

1.     Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:

a)     konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;

b)     zebrania ogólne i grupowe-  organizowane co najmniej dwa razy w roku szkolnym;

c)     zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;

d)  pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych;

e)     kontakty indywidualne;

f)      zajęcia otwarte dla rodziców;

g)     spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych;

h)     wycieczki, festyny;

i)      kącik dla rodziców.

2.     Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy Przedszkola oraz podczas spotkań z nauczycielami grupy.

 §36

1.     Zakres zadań Przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:

1)    uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;

2)    rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;

3)  zapewnienie  indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;

4)  ustalenie w uzgodnieniu  z rodzicami określonych  form oddziaływań wychowawczych;

5)  udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

6)  zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danej grupie;

7)  przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju  w formie zaproponowanej przez rodzica;

8)  angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 37

1.     Niniejszy Statut reguluje organizację i zakres działania Przedszkola.

2.     Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.     Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

4.     Organem uprawnionym do uchwalania zmiany Statutu jest Rada Pedagogiczna.

5.     Zmiany Statutu dokonywane są w formie uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 38

1.     Dla zapoznania się wszystkich zainteresowanych ustala się:

a)     wywieszenie kopii statutu na tablicy ogłoszeń

b)     opublikowanie tekstu na stronie internetowej placówki oraz w BIP

c)     udostępnienie przez dyrektora przedszkola osobom zainteresowanym

2.     Z dniem wejścia niniejszego Statutu traci moc prawną dotychczas obowiązujący Statut Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bogatyni.

§ 39

Statut Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bogatyni w powyższym brzmieniu wchodzi w życie    z dniem 01 września  2019 roku.