Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Tags

ZARZĄDZENIE NR 10/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 18 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Bogatynia jest organem prowadzącym na rok szkolny 2021/2022.

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom odpowiednio przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Bogatynia jest organem prowadzącym.

L.p.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
/jeżeli po postępowaniu rekrutacyjnym przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami/

 1

 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 od 15.02.2021 r. do 12.03.2021 r.  od 31.05.2021 r. do 08.06.2021 r.
 2   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych  od 15.03.2021 r. do 19.03.2021 r.  od 09.06.2021 r. do 16.06.2021 r.
 3

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 24.03.2021 r. do godz. 15.00  21.06.2021 r. do godz. 15.00
 4  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  od 25.03.2021 r. do 02.04.2021 r.  od 22.06.2021 r. do 25.06.2021 r
 5

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 08.04.2021 r. do godz. 15.00

 30.06.2021 r. do godz. 15.00Do pobrania:

1. ZARZĄDZENIE NR 10/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie rekrutacji na rok 2021/2022

2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022

Aktualizacja 12.02.2021 r

Do pobrania:

1. Oświadczenie - Rodzeństwo

2. Oświadczenie - Samotne wychowywanie

3. Oświadczenie - Wielodzietność

4. Wniosek 2021-2022

5. Regulmin rekrutacji 2021-2022

Aktualizacja 21.03.2021 r

Do pobrania:

1. Oświadczenie woli w rekrutacji na rok 2021-2022